Kampfgruppen und Zivilverteidigung

De "Kampfgruppen" (KG) zijn ontstaan in (1953) als gevolg van de opstand eerder dat jaar (zie ook Geschiedenis)* die nogal bloedig werd neergeslagen met behulp van de Sovjet-Unie. De (KG) bestond voornamelijk uit contrarevolutionairen die hadden meegeholpen tijdens de opstand. In de navolgende jaren werden de (KG) verder ontwikkeld vanuit de "Betriebskampfgruppen" die voornamelijk ter voorkoming van sabotage in deze onrustige periode al waren opgericht waar zich nog vele politieke brandhaarden in groepen manifesteerden in de aanloop naar de koude oorlog en werden gezien als "Feinde des Sozialismus“.


Bildermappe  Aufmarsch Kampfgruppen der DDR Berlin ( 1953-1959 ) collectie auteur.
Bildermappe Aufmarsch Kampfgruppen der DDR Berlin ( 1953-1959 ) collectie auteur.

De naam "Kampf Gruppen der Arbeiterklasse" (KGA) werd in (1959) officieel aangenomen en heeft als paramilitaire eenheid bestaan tot aan de Wende in (1989). De meest historische inzet vond plaats tijdens de bouw van de"Muur" in (1961).

        Compilatie bilder mappe 10 Jahre (KG) collectie auteur.

Gedurende de jaren 60 was de sterkte circa 180.000 man

De (KGA) waren verdeeld in groepen en vertegenwoordigd in de gehele DDR. Training van de (KGA) vond doorgaans plaats op vrijdag en in het weekend.  Inzet vond deels plaats als operationele nationale reserve of als permanente beveiligers van plaatsen en/of objecten. De (KGA) werden ingedeeld bij een militaire legereenheid (1970)  en bestonden uit z.g. "Hundertschaften" tijdens de koude oorlog werden deze eenheden vaak in het grensgebied van de "Bundesrepubliek Duitsland" opgesteld. Het primaire doel was bij dreiging in staat te zijn het territorium direct te kunnen verdedigen en de (NVA) de gelegenheid te bieden versterkingen aan te voeren.Kampfgruppen der DDR "immer bereit" (CC BY licentie source You Tube - DDR Archiv 2018).  


Compilatie  documenten & Medaillen collectie auteur.
Compilatie  documenten & Medaillen collectie auteur.

Eenheden werden geformeerd uit medewerkers bij grote" Volkseigene Betriebe" (VEB) of "Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft" (LPG) met (in)directe leiding van de Staat. Men kon vrijwillig lid worden van de (KGA). Om een lidmaatschap te kunnen verwerven van de (KGA) moest men wel aan de navolgende eisen voldoen: minimaal 25 jaar oud zijn en een civiele functie vervullen buiten de (NVA) na het vervullen van de (verplichte) dienstplicht sedert (1962). (zie ook  NVA)* Dit betekende onder meer dat (VEB) werknemers die (nog) geen dienstplicht hadden vervuld  maar wel dienstplichtig conform hun leeftijd waren konden geen lid worden van de (KGA). Er traden in verhouding maar zeer weinig vrouwen toe tot de (KGA). Het merendeel van de leden bestond uit mannen waarbij meer dan 60% tevens lid was van de (SED) de grootste partij in de DDR. Allen waren dus overtuigd socialist, communist en zonder meer loyaal aan het systeem.


                   Bildermappe Kampfappell anläßlich des 20 jährigen Bestehens der Kampgruppen der Arbeiterklasse (1973) Berlin.


Congres anerkennung 20 jahre Kampfgruppen der Arbeiterklasse Berlin (1973) collectie auteur.
Congres anerkennung 20 jahre Kampfgruppen der Arbeiterklasse Berlin (1973) collectie auteur.

Uiteraard waren de eenheden bewapend. Er werd gebruik o.a. gemaakt van handvuurwapens waarvan de Makarov de bekendste is. Daarnaast machinegeweren en bekende (AK47)      "Kalaschnikov" over het algemeen (ver)ouderde Sovjet wapens.

Later werden er in Wiesa in het ertsgebergte onder licentie ook AK47 gebouwd waar men gebruik van ging maken. De wapens werden in de regel opgeslagen bij de grote bedrijven (VEB,LPG) waar ook "Betriebsschutz" was gevestigd. Indien een beveiligde opslag niet voorhanden was dan werden kleding, munitie en  uitrusting opgeslagen in de wapenkamers van de "Volkspolizei"(VP) in de betreffende regio. 

 


Einblick in den Congres Saal 20 jahre (KGA) Berlin (1973) collectie auteur.
Einblick in den Congres Saal 20 jahre (KGA) Berlin (1973) collectie auteur.

Tijdens het "20 jährigen Bestehens der Kampgruppen" zijn tal van bijeenkomsten,manifestaties door het land georganiseerd met als hoogtepunt de parade in Berlijn. Uiteraard was de partij top op tal van plaatsen aanwezig voor toespraken of het uitreiken van een oorkonde met medaille voor bewezen trouwe diensten. Na 25 jaar trouwe dienst verkreeg  men na de gebruikelijke vrijwillige dienst een toeslag op de ouderdom rente van 100 DDR-Mark. Deze regeling kwam na de Wende uiteraard te vervallen. Echter naarmate de jaren verstreken werd de oppositie door jongeren sterker en leidde in (1988) bij de leiding van de regio bestuurders tot de conclusie dat idealisme maar ook betrouwbaarheid van de (KGA) sterk terugliep. Gedurende de periode "Der Tag der Republik 40 Jahre DDR", van 7 oktober tot aan de Wende en de val van de "MUUR" 9 november (1989) waren de (KGA) nog wel actief maar enkelen honderden leden gaven al geen gehoor meer aan de oproep van de leiding. In overleg werd de (KGA) in december (1989) officieel ontwapend en medio mei (1990) volledig gedemobiliseerd. Zivilverteidigung(Katastrophenschutz)

De "Zivilverteidigung" (ZV)  is eigenlijk al sinds beide wereldoorlogen een organisatie met verschillende benamingen zoals o.a. "Luftschutz" en ressorteerde dan later weer onder de "Feuerwehr" of "Sanitätsdienst" sedert de jaren 50. Maar behoorde in de DDR zeker tot een deel van de landsverdediging. Echter maakte geen deel uit van de "Bewaffneten Organen" van de DDR maar was zoals vele diensten militair geschoold en georganiseerd sinds (1970). Derhalve heeft de auteur gemeend dit onder het (KGA) hoofdstuk te plaatsen. De (ZV) was geplaatst onder het (MfNV) "Ministerium für Nationale Verteidigung" (zIe ook NVA)* Het doel van de (ZV) was de bevolking te beschermen bij catastrofen en verzorging van de eerste levensbehoeften. De dienst was zonder                                                        meer enigszins te vergelijken met (de oude bescherming burgerbevolking B.B.) in Nederland. 


 Übung ABC Schutzes prospektbild (1977) collectie auteur.
Übung ABC Schutzes prospektbild (1977) collectie auteur.

Dienst nemen bij de (ZV) was in eerste aanleg vrijwillig. Maar burgers konden vanaf hun 18de levensjaar tot dienst voor de (ZV) verplicht worden. Het vervullen van dienst was niet uitsluitend onbezoldigd. De kern van de (ZV) werd gevormd door geüniformeerde krachten, die voltijds werkten. In geval van nood kon men rekenen op een groot aantal vrijwilligers die terdege waren voorbereid in oefeningen voor civiele bescherming waar ook "ABC-Schutzes" maatregelen toe behoorden.

(is gelijk aan NBC- bescherming tegen nucleaire, chemische of biologische bedreigingen van wapens of virussen).  


Katastrophen Übung prospektbild (1977 ) collectie auteur.
Katastrophen Übung prospektbild (1977 ) collectie auteur.

De (ZV) dienst bestond overwegend uit vrouwen, daar bij calamiteiten of catastrofen mannen in "Bewaffneten Organen" zoals de (KGA) werden ingezet. De algemene militaire vorming en (verplichte) training vond plaats aan o.a: "Polytechnischen Oberschulen" (POS), "Erweiterten Oberschulen" (EOS) of "Bezirksschulen" (ZV) of "Institut der Zivilverteidigung" Beeskow. (1979). Gedurende een beroepsopleiding binnen de (VEB ) "Volkseigene Betrieben" verzorgde men ook trainingen aan werknemers voor de (ZV). Hier speelde het werven van nieuwe leden een cruciale rol. Tijdens deze trainingen waren het vooral meisjes die zich (vrijwillig?) aanmelden en deelnamen aan oefeningen van de (ZV) gelijktijdig met een eerstenhulp opleiding. Dit gebeurde vaak in combinatie met een (DRK) opleiding (zie DRK).* Uiteraard werd in (1990) ook de (ZV) in deze militaire vorm ontbonden. Recent (2016) is in de Bondsrepubliek door het "Bundesministerium des Innern" en het "Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe" (BBK) een nieuw concept voorgesteld: "Konzeption für die zivile Verteidigung" (KZV).


Compositie armbinde, besterabzeichen, lehrbuch und prospekt collectie auteur.
Compositie armbinde, besterabzeichen, lehrbuch und prospekt collectie auteur.